Historia Stowarzyszenia

W 2011 roku sołtys wsi Mirosław Eich oraz Anna Gockowska i Cecylia Hinz jako inicjatorzy założenia Stowarzyszenia w Godziszewie złożyli wniosek w Sadzie Rejonowym w Gdańsku.
Wniosek otrzymał pozytywną akceptację sądu w dniu 20.12.2011r.
Zgodnie z zatwierdzonym STATUTEM Stowarzyszenia powołano pierwszy zarząd w składzie:
 • prezes Eugeniusz Grygo
 • zastępca prezesa Anna Gockowska
 • sekretarz Eugenia Latoszewska
 • członkowie zarządu: Anna Baranowska, Joanna Borejszo, Stanisław Nowak i Marek Muński
 • oraz Komisję Rewizyjną w składzie: przewodnicząca Małgorzata Szewców, Izabela Ossowska, Krystyna Serwa, Andrzej Gędzierski i Dariusz Jankowski.
W październiku 2012 r. na osobiste prośby prezesa i zastępcy prezesa dokonano zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków wybrało do Zarządu następujące osoby:
 • prezes Marek Muński
 • zastępca Stanisław Nowak
 • skarbnik Joanna Borejszo
 • sekretarz Eugenia Latoszewska
 • oraz członkowie Zarządu: Wiesław Szczodrowski, Malwina Matynia Baranowska, Anna Baranowska. Nie dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.
Kolejna zmiana w składzie Zarządu nastąpiła 18.11.2013 r., i tak:
 • prezes Eugenia Latoszewska
 • zastępca prezesa Stanisław Nowak
 • skarbnik Katarzyna Kowalczyk
 • sekretarz Wiesław Szczodrowski
 • członkowie zarządu: Mirosław Eich, Cecylia Hinz i Grażyna Grzechnik. Nie dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

Cele Stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest promowanie działań na rzecz rozwoju wsi Godziszewo oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, działanie na rzecz dobra publicznego, w tym w szczególności:
 • pobudzanie aktywności społecznej,
 • promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
 • wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,
 • promocja zdrowia i higieny,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji istniejących dróg oraz sieci telekomunikacyjnych,
 • promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i mieszkańców,
 • prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet, działalność oświatowa,
 • szerzenie idei społeczeństwa informatycznego.